2 Meses x 15.000

6 Meses x 40.000

12 Meses x 70.000